Seth’s Blog : The realest thing in our lives

Hôm nay đọc newsletter từ blog của Seth Godin thấy quá ưng ý nên note lại vào đây :).

The realest thing in our lives

Are the stories we invent.

We live with these stories, we remind ourselves of them, we perfect them.

And, happily, if you don’t like the story you’re telling yourself, you can change it.

Tạm dịch:

Những điều thực tế nhất trong cuộc sống của chúng ta chính là những điều  chúng ta tạo ra. Chúng ta sống trong chúng, luôn suy nghĩ về chúng và hoàn thiện những điều này. Và thật hạnh phúc thay, nếu chúng ta không thích câu chuyện mà chính chúng ta đang kể, chúng ta có thể thay đổi nó.


Tự hỏi lại bản thân: Mình có thực sự hạnh phúc với hiện tại không? Câu trả lời trung thực nhất là chưa. May thay, mình đã nhận ra điều đó và đang hoàn thiện dần.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *