Càng ngẫm càng thấy một trong những yếu tố quan trọng nhất của Lãnh đạo là Truyền cảm hứng 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *